คลื่นกับเรือ

คลิกครับ

คลิกเลข 1 2 3 4 และ 5 เปลี่ยนความยาวคลื่น สังเกตการขึ้นลงของเรือ