ความร้อนและอุณหพลศาสตร์

(Heat and Thermodynamics)

   คลิกครับ