ไฟฟ้าสถิต

ชาร์ทพลัง ชิงพื้นที่ และดับแสงของอีกฝ่ายซะ

คลิกค่ะ