แบบทดสอบเรื่องของไหล
แบบทดสอบก่อนเรียน ของไหล ชุดที่ 1    ชุดที่ 2   ชุดที่  3

แบบทดสอบระหว่างเรียน คำถามเรื่อง ความหนืด  คลิกค่ะ

แบบทดสอบระหว่างเรียน คำถามเรื่องแรงกระทำต่อผนังด้านข้าง  คลิกค่ะ

แบบทดสอบระหว่างเรียน คำถามเรื่องความดัน  คลิกค่ะ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง กฎของปาสคาลและเครื่องอัดไฮโดรลิก  คลิกค่ะ

แบบทดสอบระหว่างเรียน คำถามเรื่อง เครื่องมือวัดความดัน  คลิกค่ะ

แบบทดสอบระหว่างเรียนเรียน คำถามเรื่องกลศาสตร์ของไหล  คลิกค่ะ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง แรงลอยตัว  คลิกค่ะ

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องความตึงผิว  คลิกค่ะ