ห้องหินตะกอน

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ผู้เรียนได้สังเกตและสามารถบ่งชี้ถึงชนิดของหินตะกอนแต่ละชนิด ได้แก่ หินทราย หินปูน หินกรวดมน หินดินดาน และหินเชิร์ต

กิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนสำรวจลักษณะและองค์ประกอบของตัวอย่างหินตะกอน 5 ก้อน บันทึกผลการสำรวจ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหินตะกอนแต่ละชนิด จากนั้นจำแนกและจัดวางตัวอย่างหินแต่ละก้อนบนแท่นนิทรรศการให้ตรงกับชนิดของหิน โดยสาสารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเกดหินตะกอน และตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),