แบตเตอรี่ (Battery)
 

    เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current; D.C.) มีขั้วบวก (+) และลบ (-) ที่แน่นอน ซึ่งจะให้กระแส ไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวตลอดเวลา

คลิกค่ะ