ความปลอดภัยของรถไฮบริด

       เทคโนโลยีรถไฮบริด  เป็นรถที่ชาร์จไฟได้จากที่บ้าน และชาร์จด้วยต้วมันเอง คลิกครับ