ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

      คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat

     สถิติหมายถึงวิธีการที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมาย ข้อมูล สถิติในความหมายนี้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป- ศาสตร์ เรียกว่า "สถิติศาสตร์"   คลิกค่ะ