แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม
  1. ฟิสิกส์นิวเคลียร์  คลิกค่ะ

  2. ความร้อน   คลิกค่ะ

  3. ไฟฟ้ากระแสสลับ   คลิกค่ะ

  4. เสียง   คลิกค่ะ

  5. แสง   คลิกค่ะ