แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา
  1. ทรัพยากรธรรมชาติ  คลิกค่ะ

  2. อุตสาหกรรม  คลิกค่ะ

  3. ดิน  คลิกค่ะ

  4. แร่  คลิกค่ะ

  5. น้ำ  คลิกค่ะ

  6. มุนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ  คลิกค่ะ

  7. ประชากรมนุษย์   คลิกค่ะ

  8. กรด -เบส  คลิกค่ะ

  9. การแยกสาร  คลิกค่ะ

  10. สารละลาย  คลิกค่ะ