แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์
 1. บรรยากาศ 1  คลิกค่ะ
 2. บรรยากาศ 2   คลิกค่ะ
 3. บรรยากาศ 3   คลิกค่ะ
 4. บรรยากาศ 4   คลิกค่ะ
 5. บรรยากาศ 5   คลิกค่ะ
 6. ไฟฟ้าสถิต 3  คลิกค่ะ
 7. เสียง คลิกค่ะ
 8. เสียง คลิกค่ะ
 9. เสียง คลิกค่ะ
 10. เสียง คลิกค่ะ
 11. เสียง คลิกค่ะ