วาทะว่าด้วยการเดินทาง จาก Reader digest กรกฎาคม 52