เซลเชื้อเพลิง
 


   การแยกโมเลกุลน้ำ  ออกเป็นก๊าซไฮโดรเจน และออกซิเจน  เรียกวิธีการนี้ว่า อิเล็กโตรไลซีส  ส่วนเซลเชื้อเพลิง คือกระบวนการกลับกันของวิธีการอิเล็กโตรไลซีส โดยการรวมไฮโดรเจนกับออกซิเจนให้กลายเป็นน้ำ และได้ไฟฟ้าออกมา

    ท่านจะได้เห็นการเติมก๊าซไฮโดรเจนกับรถ  วิธีการสร้างปั๊มบริการก๊าซไฮโดรเจน  กำลังและความเร็วของรถไฮโดรเจน คลิกครับ  ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ