อัฏฐสุตรา

แลเล่าจื้อกล่าวว่า โลกรู้จักความงาม

เนื่องเพราะมีความอัปลักษณ์

รู้จักความดีเพราะมีความไม่ดี

ความมีกับความไม่มี,ยาก-ง่าย,

ยาว-สั้น,สูง-ต่ำ ฯลฯ ปราชณ์

ย่อมกระทำการโดยหลักอกรรม

สั่งสอนโดยไม่เอื้อนกล่าว

สร้างสรรค์โดยไม่พูด ดำรงอยู่โดยไม่ครอบครอง

ประกอบอิจโดยไม่แสวงผลตอบแทน

กระทำความดีโดยไม่หวังชื่อเสียง

   จากคอลลัมเรื่องยาว ของ วินทร์ เลียววาริณ มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่๑๕๑๔

 เกี่ยวกับเลข

1089 x 9         =  9801

10989 x 9       =  98901

109989 x 9      =  989901

1099989 x 9    =  9899901

.................................

19   =  (1 x 9) + (1 + 9)

29   =  (2 x 9) + (2 + 9)

39   =  (3 x 9) + (3 + 9)

49   =  (4 x 9) + (4 + 9)

59   =  (5 x 9) + (5 + 9) ฯลฯ

..................................

11                = 1 x 9 + 2

111              = 12 x 9 + 3

1111            = 123 x 9 + 4 ฯลฯ

...................................

111,111,111 x 111,111,111   =   12,345,678,987,654,321 ฯลฯ 

.....................................

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=07-2009&date=25&group=2&gblog=24

ขงจื๊อ ไปหา เล่าจื๊อ ที่เมืองลั่วหยาง
เพื่อขอรับคำสั่งสอน
ทั้งสอง สนทนาธรรมกันนานหลายวัน

ขงจื๊อ กล่าวว่า
ข้าพเจ้าปรารถนาจักแสดงความเคารพ
ต่อนักปราชญ์ในอดีต

เล่าจื๊อ ตอบว่า
สิ่งที่ท่านเรียนรู้นั้น มากกว่าครึ่ง
เป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพชน
บรรพบุรุษเหล่านั้น ได้สิ้นชีพไปหมดแล้ว
แม้แต่กระดูกก็กลายเป็นผงธุลี
เหลือเพียงถ้อยคำไม่กี่ประโยค
ท่านจักยึดมั่นถ้อยคำเหล่านั้นอย่างตายตัวมิได้

แลเล่าจื๊อ กล่าวว่า
เทชาลงในถ้วย มากไปก็ล้น
ลับมีดให้คมมากไปก็หักง่าย
ยิ่งกระหายชื่อเสียงยิ่งเสื่อมเสีย
ยิ่งสะสมทรัพย์ยิ่งสูญเสีย
รู้จักพอจะมิเสื่อมเสีย
รู้จักหยุดจะไร้อันตราย
ทรัพย์สินเต็มห้อง ยากจักเก็บรักษาไว้
ยามเมื่อบรรลุภาระกิจแล้ว จงวางมือตามวิถีแห่งฟ้า

จาก ความนำ คอลัมน์เรื่องยาว อัฏฐสุตรา
โดย วินทร์ เลียววาริณ
มติชนสุดสัปดาห์ หน้า 49 ฉบับที่ 1510
วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2552