สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาราศาสตร์

www.ipst.ac.th/thaiversion/
publications/in_sci/astronomy.shtml