โมเมนตัมและการชน

    ผลคูณระหว่างมวลและความเร็วของวัตถุ มีทิศเดียวกับความเร็ว

P = mv   =        mv

                   √1 – (v/c)2

คลิกค่ะ