ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย
บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย

เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64  
 


 ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในฐานะตำแหน่งหรือ

เงื่อนไขใดย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของแผ่นดินและอยู่ใน

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเหมือนกันหมด

Thailegal