ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08
มีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมงตอนที่ 1

ข้อ 1-5 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ข้อละ 2 คะแนน

1. สมการเส้นตรงที่ขนานกับ 6x + 3y = 4 และมีระยะตัดแกน y เท่ากับ -6 ตรงกับสมการในข้อใดต่อไปนี้


  1. y = - 2x +
  2. Y = -2x - 6
  3. y = 2x -
  4. Y = 2x + 6

คลิกเข้าไปทำค่ะ