Infrared Camera

1. วัตถุทุกชนิดมีรังสีอินฟราเรดในตัวเองและสามารถแผ่รังสีนั้นออกมาได้เสมอ
2. กล้องอินฟราเรดแตกต่างจากกล้องธรรมดาตรงที่เลนส์ โดยปกติแล้วเลนส์จะทำด้วยแก้วหรือพลาสติก แต่เลนส์ของกล้องอินฟราเรดทำจากGermaniumซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากแก้วหรือพลาสติกนั้นไม่สามารถส่งผ่านค่ารังสีอินฟราเรดได้เพียงพอ

เลนส์ของกล้องอินฟราเรด ซึ่งทำจาก Germanium

หลักการทำงานของกล้องอินฟราเรด

หลักการทำงานของกล้องอินฟราเรด

   จากภาพพลังงานของรังสีอินฟราเรด(A)จะแผ่จากวัตถุ และถูกโฟกัสโดยเลนส์(B)ไปยังตัวตรวจจับ(C)โดยตัวตรวจ จับจะทำการส่งข้อมูลไปยังอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์(D) เพื่อทำการประมวลภาพและอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์จำทำ การแปลงข้อมูลที่รับมาจากตัวตรวจจับไปเป็นรูปภาพ(E) ของวัตถุประโยชน์ของกล้องอินฟราเรด

The infrared uses in electricity

    อินฟราเรดใช้ในงานไฟฟ้า ช่วยตรวจสอบบริเวณที่มีความร้อนมากกว่าปกติ หรือ จุดที่มีการต่อของสายไฟไม่สมบูรณ์ ทำให้สามารถแก้ไขได้ถูกจุด

The infrared uses in petrochemical industry

    อินฟราเรดใช้ในทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ีเช่น บริเวณที่มีแก๊สหรือความผิดปกติในท่อลำเลียงต่างๆ

The infrared uses in the machiner

   อินฟราเรดใช้ในทางเครื่องกล ีเช่น บริเวณหม้อแปลงที่มีความร้อนมากเกินปกติ

The infrared uses to use in an airport

อินฟราเรดใช้ในสนามบิน เช่น ใช้ตรวจกระเป๋า

The infrared uses to use in a soldier

อินฟราเรดใช้ทางทหาร

The infrared uses to are circuit camera closes

อินฟราเรดใช้กล้องวงจรปิด