แล้วอาโนห์ก็ถวายสัตว์แด่พระเจ้า
ฆ่าและเผา....พระเจ้าพอใจในกลิ่นบูชานั้น

โนอาห์สร้างแท่นบูชาเพื่อถวายบูชาแด่พระเจ้า ทั้งสัตว์ที่ไม่เป็นมลพิษอย่างละตัว และนกชนิดละตัว มาเผาถวายบนแท่นนั้น เมื่อพระเจ้าทรงได้กลิ่นเครื่องบูชาหอมหวนก็ทรงรำพึงว่า
"เราจะไม่สาบแผ่นดินเพราะการกระทำของมนุษย์อีกต่อไป เรารู้ว่าความคิดของเขาชั่วช้าตั้งแต่เป็นเด็กมาแล้ว เราจะไม่ทำลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ้นอีกต่อไปดังที่เราทำในครั้งนี้"
พระเจ้าจะให้โลกคงอยู่........
มนุษย์ได้เพาะปลูกเก็บเกี่ยว
มีฤดูกาล...มีฤดูร้อน....มีฤดูฝน....และฤดูหนาว....วันและคืน........
และพระเจ้าจะคอยดูโลก............................
พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์กับบรรดาบุตรของท่านดังนี้
"จงมีลูกหลานมากมายกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วโลก ให้บรรดาสัตว์ทั้งปวงในโลกรวมทั้งนก สัตว์ และปลา มีชีวืตอยู่ด้วยความเกรงกลัวเจ้า สัตว์ทั้งหมดนี้จะตกอยู่ใต้อำนาจ เจ้าจะกินสัตว์ทุกอย่างตลอดจนพืชเขียวเป็นอาหารได้
เราให้สัตว์และพืชทั้งหมดเป็นอาหารของเจ้า แต่มีอยู่สิ่งเดียวที่เราห้ามเจ้ากิน คือเนื้อที่มีโลหิตติดอยู่ เพราะโลหิตนั้นคือชีวิต
ถ้าผู้ใดปลิดชีวิตมนุษย์เราจะลงโทษเขาถึงตาย เราจะทำลายสัตว์ที่ฆ่าเจ้า และจะลงโทษผู้ที่ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

THE BIBLE STORY
illustrations by Gustave
Dore