เครื่องเคียงอาหารสมอง
เราพบเห็นคำหรือวลีจากภาษาอื่นในภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆ จนน่ารำคาญ วันนี้ขอนำเสนอบางตัวอย่าง

o eau de cologne (ฝรั่งเศส) ความหมายตามตัวหนังสือคือ Cologne water ซึ่งก็คือน้ำหอมซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอร์ น้ำมันหอม ผลิตที่เมือง Cologne เป็นครั้งแรกใน ค.ศ.1709

o cogito ergo sum (ละติน) คือ I think, therefore I am อมตะวลีของ Descartes บิดาของวิชาปรัชญาสมัยใหม่ (ค.ศ.1596-1650)

o uno (สเปญ อิตาลี ละติน) หมายถึง one หรือ someone

o uno animo (ละติน) หมายถึง of one mind หรือเอกฉันท์

o le monde (ฝรั่งเศส) หมายถึง the world หรือ people หรือ society

o ipso facto (ละติน) หมายถึง by the very fact; in the very nature of it

o esprit (ฝรั่งเศส) หมายถึง spirit; wit; soul

o esprit de corps (ฝรั่งเศส) หมายถึง spirit หรือความจงรักภักดีต่อกลุ่ม

o esta" bien (สเปญ) หมายถึง all right! fine!

o diva (อิตาลี ซึ่งมาจากละตินหมายถึงเทพเจ้าเพศหญิง) หมายถึง ดารา หรือนักร้อง หญิงที่มีชื่อเสียงยิ่ง (เข้าใจว่าเกี่ยวพันกับคำว่า Deva หรือเทวะ หรือเทพ จากสันสกฤต)

o ich liebe dich (เยอรมัน) หมายถึง I love you

-----------------

น้ำจิ้มอาหารสมอง

We"ve learned to make a living, but not a life. We"ve added years to life, not life to years.

มนุษย์เรียนรู้การทำมาหาเงิน แต่ไม่รู้จักเรียนรู้ชีวิต

เราเพิ่มจำนวนปีให้แก่ชีวิต แต่ไม่ได้เพิ่มชีวิตให้แก่ปีที่เราอยู่บนโลก

จาก Paradoxes of Our Times

(ปรากฏในอินเตอร์เน็ตโดยไม่รู้ชื่อเจ้าของ)