การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก
 การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก  เมื่อปลายด้านหนึ่งตรึงแน่นคลื่นที่สะท้อนออกมานั้นจะมีลักษณะเฟสตรงข้าม
 การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก เมื่อปลายด้านหนึ่งตรึงอิสระ คลื่นที่สะท้อนออกมานั้นจะมีลักษณะเฟสคงเดิม