การบวกเวกเตอร์

การทดลองเสมือนจริง  เรื่องการบวกเวกเตอร์

ให้นักศึกษาทดลองบวกเวกเตอร์  โดยกำหนดเวกเตอร์   A  และ  B  ด้วยตนเอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ