โครงการแก้มลิง

    โครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่อาศัยหลักทางธรรมชาติมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสถึงเรื่องนี้ไว้ว่า "ลิงโดยทั่วไป ถ้าส่งกล้วยให้  ลิงจะรีบปลอกแล้วเอาเข้าปากไปเก็บไว้ที่แก้มลิง  จะเอากล้วยไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี  โดยเอาไว้ที่แก้มก่อน  แล้วจึงนำมาเคี้ยวบริโภคและกลืนเข้าไปภายหลัง"  เอกสาร PDF