เวกเตอร์ (Vector)

 

     เวกเตอร์ 2 มิติ     เวกเตอร์ 3 มิติ   การประยุกต์เกี่ยวกับเวกเตอร์  คลิกครับ