แวนเดอร์กราฟอย่างง่าย (VanderGraaff)
 สร้างอุปกรณ์สื่อการสอนเรื่องการเกิดไฟฟ้าสถิตย์อย่างง่ายได้
คลิกค่ะ เอกสาร PDF