เหล็ก

    การผลิตเหล็กจากแร่เหล็ก  การผลิตเหล็กจากเศษเหล็ก  วัตถุดิบสำหรับกระบวนการ BF-BOF  ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนอื่นๆ คลิกค่ะ เอกสาร PDF