เครื่องมือวัดพื้นฐาน

      เครื่องมือวัดที่นิยมใช้กันทั่วๆไป  ในงานช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ไม้บรรทัด  ตลับเมตร  ฉาก เกจ์วัดต่างๆ    คลิกค่ะ เอกสาร PDF