ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter)

หลักการทำงานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์  (windows media  5 MB)