ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy)

"ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ คือศิลปะที่ถ่ายทอดจากศิลปินเพื่อส่งเสริมภราดรภาพของสังคมและยกระดับของมนุษย์ชาติ"
ลีโอ ตอลสตอย
Leo Tolstoy

tolstoy.jpg