Session 1 บทนำ เรื่อง โลหะวิศวกรรม

Session 1

บทนำ  เรื่อง โลหะวิศวกรรม

     วิวัฒนาการทางวัสดุ  แนวคิดของวัสดุศาสตร์  สมบัติของวัสดุ  วัสดุโลหะ  วัสดุเซรามิกซ์  โพลิเมอร์  วัสดุธรรมชาติ การเลือกใช้วัสดุ  ขนาดของสิ่งต่างๆ   จำนวน 51  แผ่น      PDF