บทที่ 7 Grain Size Measurement

บทที่ 7

Grain Size  Measurement

ใหญ่ใช่ว่าจะดีเสมอไป

      วิธีการเปรียบเทียบ  ASTM , Planimetric   และ  Intercept  Method       จำนวน 19 แผ่น    PDF