บทที่ 5 Recovery , Recrystallization & Grain Growth

บทที่ 5

Recovery , Recrystallization &  Grain Growth

     ขึ้นรูปเย็น  ความเค้นตกค้าง  ,  Stress relief  Process , กระบวนขึ้นรูปโลหะ    จำนวน 27  แผ่น  PDF