บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม

บทที่ 1

 

      พันธะโลหะ  โครงสร้างผลึก  Atomic Packing  Factor   X-ray  Diffractometer   จำนวน  65  แผ่น   PDF