รถวิ่งผ่านวงกลมแนวดิ่งไม่สำเร็จ

รถวิ่งผ่านวงกลมแนวดิ่งไม่สำเร็จ

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ