ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรรณ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2540

          ศาสตราจารย์  นายแพทย์ยง  ภู่วรรณ  อายุ  48 ปี  เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรแฝดน้องและบุตรคนที่สี่ในจำนวน 6 คน ของนายหว่าฮี แช่ผู่  และนางหลอด  ภู่วรรณ

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดพระยายัง  ประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อจังหวัดนครปฐม  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  คลิกอ่านต่อครับ