Stephen Hawking สตีเฟน ฮอว์กิง

 

สตีเฟน ฮอว์กิง

Stephen Hawking  เกิดเมื่อปี ค.ศ.  1942

          ฮอร์กิงแสวงหาวิธีการรวมทฤษฎีควอนตัมเข้ากับ ทฤษฎีความโน้มถ่วง เป็นการกระทำที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง      ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF