Rosalind Franklin รอซาลินด์ แฟรงกลิน

 

รอซาลินด์ แฟรงกลิน

Rosalind  Franklin  ค.ศ.  1920-1958

          รอซาลินด์ แฟรงกลิน  คือ วีรสตรี แห่งการศึกษาพันธุศาสตร์ที่ปราศจากเสียงยกย่องสรรเสริญ   ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล

PDF