Willium shockly วิลเลียม ชอกลีย์

 

วิลเลียม ชอกลีย์

Willium shockly  ค.ศ.  1910-1989

          ผู้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์กลายเป็นบุคคลที่ถูกวิจารณ์ อย่างน่าเศร้าในบั้นปลายชีวิตของเขา  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล

PDF