Frederick banting เฟรเดอริก แบนติง

 

เฟรเดอริก แบนติง

Frederick banting  ค.ศ.  1891-1941

 

       ในยุคของเอดส์ และอีโนลา  ผู้คนพากันลืมไปว่า โรคเบาหวานก็เคยเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนด้วยเช่นกัน  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล

PDF