ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ 9/19 อุีีีีีีณหพลศาสตร์

กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก    งานในการเปลี่ยนปริมาตรขของก๊าซ  วัฏจักรของกระบวนการทางความร้อน  กฎข้อที่หนึ่งและกฎการอนุรักษ์พลังงาน  PDF