ลูกกระสุนวิ่งด้วยความเร็วที่มากกว่าเสียง
     

ลูกกระสุนวิ่งด้วยความเร็วที่มากกว่าเสียง  เกิดชอร์กเวฟขึ้น  จากรูปภาพ  จะเห็นว่าคลื่นชอร์กทำมุมประมาณ 45  องศากับระดับ ลองประมาณความเร็วของลูกปืนว่าเป็นเท่าไร

ตอบ  u/v  =  1/sin45 = 1.4  คือเร็วกว่าเสียง 1.4  เท่า