โลกมีความหนาเท่าไร

   ถ้านับจากเส้นผ่าศูนย์กลางของโลก ความหนาของโลกจากทางด้านตะวันออกจรดกับตะวันตกราว  12 750  กม.  ด้านเหนือจรดใต้ยาว  12 710  กม.  เป็นรูปวงรี  ถ้าคนเราเดินชั่วโมงละ  5  กม.  24  ชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก  ก็ต้องใช้เวลาเดินถึง  300  กว่าวันจึงจะได้  1  รอบของโลก   ความหนาของเปลือกโลกประมาณ  17  กม.  ส่วนที่เป็นผืนแผ่นดินจะหนากว่าโดยเฉลี่ย  35  กม.  ส่วนที่เป็นมหาสมุทรจะบางกว่า โดยเฉลี่ย  6  กม.