คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ

Thermal properties of matter

     แผ่นใส คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ  จำนวน  24  แผ่น   เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  ภายในประกอบด้วย  สมการสถานะ   แก๊สอุดมคติ  แผนภาพP-V  ความจุความร้อนของแก๊ส  และคุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสาร   คลิกครับ