ชีวิต..คือการเรียนรู้ที่จะพยายาม...และพยายาม
gtoon07