การหักเหของแสง

  เราไม่สามารถมองเห็นแท่งแก้วในน้ำมันพืชได้   คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/Nw__FnFWLF4