ตรวจนับจำนวนด้วยระบบ RFID

     ตรวจนับจำนวนทองด้วยระบบ RFID  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/SjyCa4Rlj74

    คลิกค่ะ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/leis5sgRjjM

แนวคิดการประยุกต์ใช้ RFID ในระบบลำเลียงกระเป๋าในสนามบิน

โดย อ.จตุรพิธ

     ใครที่เคยเดินทางโดยเครื่องบิน  อาจจะเคยมีประสบการณ์  เกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระที่ไม่มาตามกำหนด  หรือสูญหายบ้าง  ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้อาจจะเกิดได้จากทั้งความผิดพลาดทางเทคนิค หรือความซื่อสัตย์ของพนักงานก็ได้  สำหรับแนวคิดที่กล่าวถีงนี้เป็นการ