ปากกาที่หายไป

   กลที่ทำให้ปากกาหาย สายตาของคนธรรมดาจับกลนี้ไม่ได้ คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/JEWpT-gzCsU