การสร้างจำนวนสุ่ม

    คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/y46sty-IrJQ

     โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างระบบให้บริการจำนวนสุ่มแบบออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย จำนวนสุ่มที่นำมาใช้เข้ารหัสข้อมูล ยืนยันตัวตน สร้างหมายเลขเพื่อระบุตัวตน (PIN number) สุ่มตัวอย่าง หรือออกสลากต่างๆ ควรจะยากต่อคาดเดาหรือสร้างซ้ำ แต่แหล่งกำเนิดจำนวนสุ่มส่วนมากมีวิธีในการสร้างจำนวนสุ่มที่แน่นอน ทำให้ผู้ที่รู้ค่าตั้งต้น (seed) ของจำนวนสุ่ม สามารถสร้างจำนวนสุ่มนั้นได้อีก นอกจากนี้ จำนวนสุ่มส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติของความเป็นจำนวนสุ่มแท้ก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากจำนวนสุ่มนั้นถูกนำไปใช้กับวิทยาการรหัสลับ ทั้งนี้ แหล่งกำเนิดจำนวนสุ่มแท้ (True Random Number Generator: TRNG) อาจมีวิธีการสร้างจำนวนสุ่มเหมือนกับแหล่งกำเนิดจำนวนสุ่มทั่วไป แต่จะใช้ค่าตั้งต้นจากแหล่งกำเนิดที่ให้ค่าที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ และสัญญาณรบกวนจากชั้นบรรยากาศ เป็นต้น

       ผลงานหลักของโครงการนี้ คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างจำนวนสุ่มและทดสอบจำนวนสุ่มตามคุณสมบัติของจำนวนสุ่มแท้ที่ชื่อว่า "ไทยแรนด์ (Thai Random Number Service: ThaiRand)" โดยใช้อุปกรณ์สร้างจำนวนสุ่มที่อาศัยปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ในการกำหนดค่าตั้งต้น ความเร็วเฉลี่ยในการสร้างจำนวนสุ่มคือ 4 เมกะบิตต่อวินาที และหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการสร้างจำนวนสุ่ม อุปกรณ์จะสร้างจำนวนสุ่มใหม่เองโดยอัตโนมัติ เนื่องจากว่าอุปกรณ์ประเภทนี้มีต้นทุนสูง ทำให้โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะมีแหล่งกำเนิดจำนวนสุ่มแท้ใช้นั้นมีน้อย ดังนั้น เพื่อกระจายโอกาสในการใช้งานอุปกรณ์ประเภทนี้แก่บุคคลทั่วไป โครงการจึงเลือกทำโปรแกรมเพื่อให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากการให้บริการสร้างจำนวนสุ่มแล้ว เว็บไทยแรนด์ยังให้บริการทดสอบจำนวนสุ่มตามคุณสมบัติของจำนวนสุ่มแท้โดยอ้างอิงจากหลักการทดสอบแหล่งกำเนิดจำนวนสุ่มของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Institute of Standards and Technology: NIST) อีกด้วย เว็บไทยแรนด์เปิดให้บริการที่ http://www.nectec.or.th/thairand

 thairandweb