ความแตกต่างระหว่างวันที่ควรบริโภคก่อนกับวันหมดอายุ

    วันที่ควรบริโภคก่อน (Best Before Date) คือ วันที่ รสชาติ  รูปแบบ  และหน้าตาของอาหารเริ่มจะเปลี่ยนไป

วันหมดอายุ คือ วันที่อาหารเริ่มจะเน่าเสีย  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/r2CYNXH5o48